Extra Tập 5 - EngSub - VietSub

The Most Popular Traffic Exchange Service

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Video Statistics

Total Views
297,372
Total Likes
923
Total Comments
91

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Comments


Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Reviews

Want to access your favorite websites?
Tran Lien
Tran Lien
13 November 2019

đây là tập cuối mà

Ky Duyen Le Nguyen Bich
Ky Duyen Le Nguyen Bich
03 November 2019

Nghe nói RM trong BTS có coi cái này để luyện tiếng anh nè 🤩🤩🤩🥳🥳🥳

Wiliam gacha
Wiliam gacha
07 September 2019

This flim is so good

Payoneer
Payoneer
18 November 2019

Exclusive Promo! Payoneer is an online payment platform that lets you transfer money from any corner of the world! Sign Up an Earn $25 for free by joining Payoneer click here!

Xuân Đỗ Thị
Xuân Đỗ Thị
16 August 2019

Annie thật quá đáng

Viet Hoang
Viet Hoang
02 July 2019

Thank you extra brought me will be good . I hope extra is come back with us.

Honeyminer
Honeyminer
18 November 2019

Start mining cryptocurrency right now, for free. Honeyminer makes mining and earning money simple for anyone with a computer. Start Earning Now!

Been Peter
Been Peter
23 May 2019

I love Extra English

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
26 March 2019

I like Hectoc

Catharine Marshall
Catharine Marshall
26 March 2019

Acceptance says, "True, this is my situation at the moment. I'll look unblinkingly at the reality of it. But I'll also open my hands to accept willingly whatever a loving Father sends me."

nganha pham
Nganha pham
17 November 2018

Chả có tập nào là không bưồn cười cả

Phương Trần Hiểu
Phương Trần Hiểu
20 October 2018

tập 5 trên này phải tập cuối chứ. Thảo nào em thấy cứ rối loạn

matnai congchua
Matnai congchua
26 September 2018

fuck

Chuck Norris
Chuck Norris
18 November 2019

Chuck Norris doesn't pair program.

Tu Nguyen Ngoc Cam
Tu Nguyen Ngoc Cam
19 September 2018

EXTRA 5 (5c) you are one of the cleverest, most beautiful women I know. Em là một trong số phụ nữ thông minh nhất, đẹp nhất, anh biết. Really? Thật không? - Well, who are the others? - What do you mean? - Vậy, ai là những ngời khác? - Ý em là sao? You said I was only one of the cleverest, most beautiful girls you know. Anh nói em chỉ là một trong số những người phụ nữ thông minh nhất, đẹp nhất anh biết. Bridget! You can do this job. Bridget! Em có thể làm công việc này. Channel 9 needs you. Kênh 9 cần em. - Thank you, Nick. - Hey, it was nothing. - Cám ơn anh, Nick. - uh, không có gì. You really look handsome in those glasses. Anh thực sự đẹp trai trong cặp kính đó. Hi, Annie. Chào, Annie. Hi, Hector. Chào, Hector. - You look smart. - Yes, I am going to meet someone. - Nhìn anh thông minh nhỉ. - Phải, anh sắp gặp một người. Annie, I have something to tell you. Annie, anh có vài điều để nói với em. Sorry. Xin lỗi. Lola! Lola! Vale. Si, si, ya voy. Vale. Si, si, ya voy. Hasta luego. Hasta luego. 'Annie, I have something to tell you.' 'Annie, anh có vài việc để nói với em' That he is going on a date with Lola! That's what! Rằng anh ta sẽ hò hẹn với Lola! Gì đây! Nick, stop it! You're tickling me! Nick, dừng lại! Anh đang cù em! Hi, Annie. I didn't hear you come in. Chào Annie. tớ đã không nghe thấy cậu vào. Nick! Stop it! Nick! dừng lại! Is everybody happy, apart from me? Tất cả mọi người hạnh phúc, ngoài tôi ra sao? Hello. Xin chào. Zeus! Hi! Zeus! chào! Well, of course I remember you! Well, tất nhiên em nhó anh! A drink? Tonight? Dùng dồ uống ? tối này à? Well, I'd love to. Well, em cũng rất thích. Stop it! You're tickling me! Dừng lại, Em đang cù anh! Zeus, meet my friends, Bridget and Nick. Zeus, gặp gỡ bạn của em, Bridget và Nick. - Hi. - Hi. - Hi. - Hi. Well, hello, Zeus! Well, xin chào, Zeus! Annie, where did you find him? Annie, cậu đã tìm thấy anh ấy ở đâu thế? Yeah, but he doesn't wear glasses, though, does he? Phải, nhưng anh ấy khong đeo kính phải không?, We've had a lovely evening, haven't we, Zeus? chúng ta đã có một buổi tối thật đáng yêu phải không Zeus? Wonderful, Annie. Tuyệt vời, Annie. Now I must say goodnight. Giờ anh phải nói chúc em ngủ ngon. Please, first may I use your bathroom? Xin lỗi, anh có thể dùng nhà tắm trước không? - Certainly. - Thank you. - Tất nhiên. - cảm ơn. Zeus is such a gentle man. Zeus là người đàn ông thật lịch sự. He certainly is a man. Anh ấy chắc chắn là một người đàn ông. Hi. Chào. Annie, I must talk to you. Annie, anh phải nói chuyện với em. What about? Your date with Lola? Vậy hẹn hò của anh với Lola thì sao? My date with Lola? 22:06 - My date with Lola? = Anh hẹn hò với Lola ư? Annie, Lola is a 60- year- old chief executive for ATV. Annie, Lola là một người 60 tuổi giám đốc điều hành cho ATV - What's ATV? - Argentinian Television. - ATV là gì? - Truyền hình Acgentina And... Và... She wants me to return to Argentina to present their number one show. Cô ấy muốn anh quay về Achentina để trình bày show diễn số một của họ. But I don't want to go. Nhưng anh không muốn đi. I want to stay here - with you. Anh muốn ở lại đây - Với em. That's better. Tốt hơn rồi. Hector, this is... Hector, đây là... Zeus, my new boyfriend. Zeus, bạn trai mới của em. We've had a lovely evening, haven't we! Chúng ta đã có một buổi tối đáng yêu phải không? Come on, I'll say goodbye to you downstairs! Thôi nào, em sẽ nói lời tạm biệt với anh dưới tầng! So, Hector, will you take the job? Vậy, Hector, anh sẽ nhận việc phải không? What do you think I should do, Annie? Em nghĩ anh có thể làm gì , Annie? So we must say goodbye to our friends for now. Và giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt với những người bạn của chúng ta Will Hector stay, or go back to Argentina? Hector sẽ ở lại, hay trở về Achentina? Will Annie go with him? Annie sẽ đi với anh ây phải không? And will Nick ever give up on Bridget? Và Nick sẽ rời bỏ Bridget? Extra - will the story continue?! Extra - Câu chuyện sẽ còn tiếp tục?! Extra - will the story continue?! Extra - Câu chuyện sẽ còn tiếp tục?!

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Wiki

The internet with no limits

Extra or Xtra may refer to:.

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Images

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub image

Extra Tập 5 - EngSub - VietSub Like Videos

Video Data


Express VPN

Khoa Ho Ngoc Similar Videos

  Wirex

  Video Tags

  changelly

  Popular TV Seasons

  Shopify Make a Money

  Popular Apps

  Popular Podcasts